Obilaženje i preticanje drugih vozila u saobraćaju je dio svakodnevnice svakog vozača. Pravilno obilaženje i preticanje je ne samo zakonski regulisano nego i vitalno važno za vašu ličnu bezbjednost, ali i za bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.

Pretjecati obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvođenje tih radnji. Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti i u saobraćaju ili s obzirom na tehničke karakteristike vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u saobraćaju.

Ako se na sredini kolnika nalazi pješačko ostrvo, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena za saobraćaj vozila, ili neki objekt ili uređaj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane. Ako se navedene površine, objekti ili uređaji nalaze na sredini ceste s jednosmjernim saobraćajem, a postavljenim saobraćajnim znakom nije drukčije određeno, oni se mogu obilaziti s obiju strana.

Vozač kojem je dat znak za pretjecanje s njegove lijeve strane dužan je pomaknuti svoje vozilo ka desnom rubu kolnika. Vozač ne smije povećavati brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretječe. Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegova stanja nije moguće pretjecati bez ugrožavanja sigurnosti saobraćaja, vozač vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću neposredno iza njega dužan je pomaknuti svoje vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno - čim mu to bude moguće, zaustaviti svoje vozilo na prikladnom mjestu da bi propustio brža vozila.

Pretjecanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane.

Pretjecati se mora s desne strane ako je vozilo na kolniku zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenima na sredini kolnika ili vozilo koje se prema Zakonu ne smije kretati uz desni rub kolnika, osim ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno, ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može pretjecati s desne strane ako između njega i desnog ruba kolnika postoji saobraćajna traka.


Vozač ne smije vozilom početi pretjecati ili obilaziti:

1) kolonu vozila,

2) ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati,

3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti,

4) ako saobraćajna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici između brzine kretanja svojeg vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u saobraćaju  koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost saobraćaja ili omeo saobraćaj iz suprotnog smjera,

5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u saobraćaju, osim kad se za pretjecanje ili obilaženje koristi saobraćajnom trakom koja je zabranjena za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera,

6) saobraćajnom trakom što je namijenjena zaustavljanju vozila u nuždi.

Vozač koji pretječe ili obilazi dužan je svoje vozilo držati na potrebnoj udaljenosti od vozila koje pretječe ili obilazi, tako da ga ne ometa niti ugrožava u saobraćaj.

Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude moguće učiniti bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u saobraćaju, vozilom ponovno zauzeti položaj na saobraćajnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja.

Na kolniku na kojem se saobraćaj obavlja u dva smjera vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, osim ako na tim mjestima postoji više saobraćajnih traka obilježenih uzdužnim oznakama na kolniku i namijenjenih isključivo za kretanje vozila u smjeru kretanja njegova vozila.

Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, mopeda i motocikla bez bočne prikolice, neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije s kružnim tokom saobraćaja, ili neposredno ispred prijelaza ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika i na tom prijelazu. Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač smije pretjecati: vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane, vozilo koje skreće udesno, ali tako da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera, vozilo koje se kreće cestom koja je saobraćajnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, kad se saobraćaj na raskrsnici upravlja saobraćajnim svjetlima ili znacima što ih daje ovlaštena osoba.

Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenome pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu.

Na cesti na kojoj postoje najmanje dvije saobraćajne trake namijenjene za saobraćaj vozila u istom smjeru i na kojima su kolone vozila, vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom). Vozač može napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi zaustavljanja, odnosno parkiranja vozila. Na cestama i uz naveden uslov, brže kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se pretjecanjem. Ne smatra se pretjecanjem ni prolaženje s desne strane vozila koje se ne kreće saobraćajom trakom uz desni rub kolnika.

Prije početka preticanja ili obilaženja moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

- da ne ugrožavamo kretanje vozila iz suprotnog smijera,

- da vozilo pozadi nas nije već započelo preticanje našeg vozila,

- da vozač ispred nas nije već dao lijevi pokazivač i da želi da skrene lijevo,

- obratiti pažnju na rastojanje (bočni razmak) prilikom preticanja, ne ići preblizu preticanog vozila (česta pojava kod obilaženja pješaka ili biciklista)

- osigurati bezbijedan povratak u traku kojom smo se kretali

Preporuka: vozila obilaziti na udaljenosti otvorenih vrata.

Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni možemo izvršiti radnju.

Bodovanje na vozačkom ispitu:

Situacija 1. Ukoliko nemamo uslov za otpočinjanje radnje (vozilo dolazi is suprotnog smijera, vozilo iza nas je već započelo preticanje i sl.), ta greška se ocjenjuje ocjenom NIJE POLOŽIO – ugrožavanje bezbjednosti.

Situacija 2. Ukoliko počnemo sa obilaženjem a provjere nisu bile kompletne (tri pogleda), ili smo prvo uključili pokazivač pravca pa nakon toga izvršili uvjeravanje - dobijamo negativne poene u rubrici obilaženje. Ukoliko istu grešku ponovimo drugi put kod izvođenja iste radnje, dobijamo ocjenu NIJE POLOŽIO.

Situacija 3. Prilikom obilaženja idemo previše blizu parkiranom vozilu ili drugoj prepreci, i ispitivač djeluje na kočnicu ili volan kako bi izbjegao bočni sudar (čest slučaj na ispitu), nastaje kao loša procjena kandidata o slobodnom prostoru sa desne strane vozila, dobija se ocjena NIJE POLOŽIO - djelovanje ispitivača na komande.

EMIS

Educational Management Information System SBK/KSB. Za više detalja:
      
Content and opinions in this site is subjected to the copyright.

Novosti