Prijava korupcije

Molimo popunite donji obrazac

Naslov prijave*
Detaljan opis korupcije*
Naziv i adresa institucije u kojoj je primjećena korupcija*
Linkovi u vezi s prijavom

Dodatne informacije

Vaše ime:
Vaše prezime:
e-Mail:
 


Uputstvo

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna omogučuje svim osobama da, popunjavajući i prosljeđujući ovaj obrazac, pokrenu postupak za pružanje pomoći u borbi protiv korupcije.

Prijava korupcije je anonimna, čak i u slučajevima da se navedu osobni podatci pošiljaoca (koji se inače ne moraju navesti). Bilo koje lice koje postupa po povjerljivoj internoj prijavi u KSB dužno je da prijavu, podatke navedene u prijavi, kao i identitet lica koje je podnijelo prijavu tretira kao službenu tajnu.

Postupak: opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica; ukoliko ste svjedok ili lice koje ima vjerodostojne informacije po pitanju djela koje može biti krivične, prekršajne ili disciplinske prirode (grubog zanemarivanja službene dužnosti, zlouporabe, primanja ili davanja mita, nezakonite koristi, prijevare u službi ili sličnih djela po korupcionoj naravi - poput informacija o namještenim tenderima, javnim natječajima, nelicenciranim studijama, itd) od strane obrazovnih institucija sa područja Kantona Središnja Bosna ili javnih službenika.

Navedite relevantne poveznice za prijavljeni predmet ukoliko postoje na Internetu (objavljeni članci iz E-novina, portala, foruma, socijalnih mreža i slično), što može biti od koristi.

Važno: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ne pruža pomoć prijavljene korupcije ukoliko je posrijedi:

Zlouporaba ili iskorištavanje zvaničnih stranica Ministarstva za osobne, imovinske, političke ili druge svrhe; Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ne vrši zastupanje stranaka niti se miješa u bilo kojem postupku koji se može voditi ili se vodi pred pravosudnim organima ili organima uprave u BiH; Ministarstvo ne tumači presude donesene u bilo kojem stupnju pred sudovima u BiH, niti može na bilo koji način uticati na pravosudne organe radi bržeg rješavanja prijavljenog predmeta.

Na kraju, kliknite na gumb 'Pošalji prijavu' koji se nalazi na dnu ovog obrasca.

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.